Loading...
Poradnik rodzica2017-02-03T21:57:57+00:00

Najczęściej zadawane pytania związane z Edukacją Domową w Polsce

Dział ten stworzyliśmy specjalnie dla rodziców zastanawiających się nad uczeniem dzieci w domu, którzy szukają odpowiedzi na pytania związane z przepisami dotyczącymi edukacji domowej w Polsce. Informacje tutaj zawarte zostały zebrane na podstawie rozmów z rodzicami realizującymi nauczanie domowe, oraz korespondencji jaką otrzymujemy od rodziców rozpoczynających edukację w domu. Dział ten będziemy uzupełniać o kolejne pytania i odpowiedzi – jeżeli nie ma tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas, a postaramy się umieścić je w tym dziale.

Czy mogę poprosić o wysłanie świadectwa ukończenia szkoły pocztą?2015-08-14T20:36:53+00:00

Niestety przepisy nie pozwalają na przesyłanie dokumentacji. Wymagany jest osobisty odbiór tego dokumentu przez osobę upoważnioną.

Jak często muszę przeprowadzać badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej?2015-06-05T14:32:38+00:00

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wymagana każdorazowo przy rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego tj. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Dodatkowo opinia taka jest również wymagana jeśli ponownie chcesz rozpocząć edukację domową, po wcześniejszej rezygnacji.

Jakie formalności muszę spełnić, aby rozpocząć edukację domową?2016-06-16T13:13:34+00:00

Według ustawy o systemie oświaty, rodzice muszą złożyć wniosek do Dyrektora szkoły/przedszkola o zezwolenie na spełnianie przez ich dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza placówką. Do wniosku należy dołączyć:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

Dla ułatwienia, przygotowaliśmy wymagane dokumenty:

Dokumenty ED dla zerówki
Dokumenty ED dla szkoły

Czy możemy rozpocząć edukację domową w trakcie roku szkolnego?2016-06-16T13:16:30+00:00

Tak. Zgodnie z art 10 ustawy o systemie oświaty zezwolenie Dyrektora placówki na spełnianie obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza placówką, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego. Do wniosku o wydanie takiego zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

Dokumenty ED dla zerówki
Dokumenty ED dla szkoły