REGULAMIN

Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski w sposób dosłowny oraz napisaniu samego idiomu. Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 oraz gimnazjów.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
-klasy 4-6 sp
-klasy 7-8 sp i gimnazjum.

Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika). Prace konkursowe mogą być również zgłaszane indywidualnie.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa (koniecznie), szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność, zastosowane techniki, poprawność językowa.

Dyplomy i nagrody otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ U P. EWELINY RĄCZKI DO 23 PAŹDZIERNIKA

Komentarze

Komentarze z FB